آدرس فایل های تنظیمات Cpanel

اگر شما هم دارای سروری با سی پنل هستید بارها برایتان پیش خواهد آمد که نیاز به دانستن آدرس فایل های تنظیمات مربوط به سرویس های مختلف آن داشته باشید. در این مقاله آدرس تمامی فایل های تنظیمات Cpanel آورده شده است (به تفکیک سرویس).