کد چاپ صفحه

اين كد به راحتي به شما اجازه گذاشتن يك لينك براي چاپ صفحه را به شما ميدهد كه براي كاربران سايت خود خوب است نمونه…