کد نمایش پنجره ای با کلیک کردن بر روی یک دکمه

خرید و فروش بیت کوین

اين كد بسيار بدر بخور وكار امد ميباشد كه باساختن دكمه هايي ميتوانيد صفحه هايي دلخواه را اجراكنيد در اندازه دلخواه

<HTML>
<HEAD>
<!–START OF PopUp on Button Click–>
<!-This script will give you 4 buttons that display pop up windows when clicked. –>
<!– Instructions:
1.  Copy the coding into the HEAD of your HTML document
2.  Add the last code into the BODY of your HTML document  –>
<!– Script supplied with CoffeeCup HTML Editor –>
<!–             www.parsitools.ir              –>
<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
function AlertCC(label, msg)
{
var cc1 =
“<TITLE>Window Title</TITLE>” +
“<BODY BGCOLOR=’FFFFFF’><TABLE BORDER=0><TR>” +
“<TD WIDTH=90% HEIGHT=90 VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>”+
“<FONT SIZE=4 FACE=ARIAL>”

var cc2 = “<FONT COLOR=’FF0000′><B>”+label+”</B></FONT><BR><P>”

var cc3 =
“</TD><TD WIDTH=10%> </TD></TR><TR><TD> </TD>”+
“<TD VALIGN=BOTTOM ALIGN=RIGHT>”+
“<FORM><INPUT TYPE=’BUTTON’ VALUE=’Close Window'” +
“onClick=’self.close()’>”  +
“</FORM></TD></TR></TABLE></BODY>”

popup = window.open(“”,”popDialog”,”height=280,width=400,scrollbars=no”)
popup.document.write(cc1+cc2+msg+cc3)
popup.document.close()
}

function ccalert1()
{
AlertCC(‘Alert One’, ‘This script will let you place information about your product or topic of choice.’)
}
function ccalert2()
{
AlertCC(‘Alert Two’, ‘This script will let you place information about your product or topic of choice.’)
}
function ccalert3()
{
AlertCC(‘Alert Three’, ‘This script will let you place information about your product or topic of choice.’)
}
function ccalert4()
{
AlertCC(‘Alert Four’, ‘This script will let you place information about your product or topic of choice.’)
}
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER><FORM><INPUT TYPE=”BUTTON” VALUE=”[ Alert One ]” onClick=”ccalert1()”></FORM></CENTER><p>
<CENTER><FORM><INPUT TYPE=”BUTTON” VALUE=”[ Alert Two ]” onClick=”ccalert2()”></FORM></CENTER><p>
<CENTER><FORM><INPUT TYPE=”BUTTON” VALUE=”[ Alert Three ]” onClick=”ccalert3()”></FORM></CENTER><p>
<CENTER><FORM><INPUT TYPE=”BUTTON” VALUE=”[ Alert Four ]” onClick=”ccalert4()”></FORM></CENTER><p>
<!– END OF SCRIPT –>

1 پاسخ به “کد نمایش پنجره ای با کلیک کردن بر روی یک دکمه”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *