کامنت در برنامه نویسی

کامنت در زبان های مختلف برنامه نویسی

کامنت نویسی

خرید و فروش بیت کوین

در برنامه نویسی کامپیوتر، برنامه نویسان در جاهایی از کد خود اطلاعاتی را بصورت متن راهنما و توضیحات قرار می دهند که برنامه نوشته شده در آینده هم برای خودشان قابل فهم باشد و هم برای سایر کاربران و برنامه نویسان.

به این توضیحات و نظرات در برنامه نویسی کامنت (Comment) گفته می شود.

کامنت ها یا بصورت تک خط هستند و یا بصورت چند خطی و بلوک که معمولا تگ های هر مورد متفاوت است.

هر زبان برنامه نویسی یک تگ خاص برای جدا کردن کامنت ها از کد های برنامه اصلی دارد. در واقع با قرار دادن کامنت ها بعد یا درون “تگ کامنت” آن متن اجرا نخواهد شد و فقط به عنوان راهنما ذخیره خواهد شد.

با توجه به اینکه هر زبان برنامه نویسی Command Tag مخصوص به خود را دارد، در جدول زیر تگ مربوط به زبان های معروف برنامه نویسی را گردآوری کرده ایم تا بدون نیاز به منابع مختلف، تمام تگ های کامنت در زبان های مختلف برنامه نویسی را یک جا داشته باشید.

تگ مخصوص کامنت تک خطی زبان برنامه نویسی
C Fortran 77 and earlier; the ‘C’ must be in column 1 of a line to indicate a comment.
REM, ::, : BASIC, COMMAND.COM, cmd.exe, batch files
NB. J; from the (historically) common abbreviation Nota bene, the Latin for “note well”.
APL; the mnemonic is the glyph (jot overstruck with shoe-down) resembles a desk lamp, and hence “illuminates” the foregoing.
# Bourne shell and other UNIX shells, Cobra, Perl, Python, Ruby, Seed7, Windows PowerShell, PHP, R, Make, Maple, Nimrod[9]
% TeX, Prolog, MATLAB,[10] Erlang, Elixir, S-Lang, Visual Prolog
// ActionScript, C (C99), C++, C#, D, Go, Java, JavaScript, Object Pascal (Delphi), Objective-C, PHP, Rust, Scala, SASS, Swift, Xojo
' Monkey, Visual Basic, VBScript Small Basic, Gambas, Xojo
! Fortran, Basic Plus, Inform
; AutoHotkey, AutoIt, Lisp, Common Lisp, Clojure, Rebol, Scheme, many assemblers
-- Euphoria, Haskell, SQL, Ada, AppleScript, Eiffel, Lua, VHDL, SGML
* COBOL (if fixed-form and * in column 7), PAW, many assemblers, Fortran (if fixed-form and * in column 1)
|| Curl
" Vimscript
\ Forth
*> COBOL

 

تگ مخصوص کامنت چند خطی (بلاک) زبان برنامه نویسی
¢ ~ ¢,
# ~ #,co ~ co,
comment ~ comment
ALGOL 68[11][12]
/* ~ */ ActionScript, AutoHotkey, C, C++, C#, D,[13] Go, Java, JavaScript, Objective-C, PHP, PL/I, Rust (can be nested), Scala (can be nested), SASS, SQL, Swift, Visual Prolog, CSS
#cs ~ #ce