کد ساعت که با کلیک بر روی آن مدت زمان بازدید را نشان می‌دهد

خرید و فروش بیت کوین

با استفادا از اين كد به داحتي ميتوانيد مدت زمان كاربر را در سايت ويا وبلاگ خود به او نشان داده و هم چنيد اين كد يك ساعت است كه با كليك برروي آن مدت زمان حضور فرد در سايت و يا وبلاگ شما را به او نشان ميدهد

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>

<!– Original: Michael Tartaglia <[email protected]> –>
<!– Web Site:  http://WWW.Parsitools.ir

<!–Total Java Scripts 99 – Next Step Software–>

<!– Begin
day = new Date();
miVisit = day.getTime();
function clock() {
dayTwo = new Date();
hrNow = dayTwo.getHours();
mnNow = dayTwo.getMinutes();
scNow = dayTwo.getSeconds();
miNow = dayTwo.getTime();
if (hrNow == 0) {
hour = 12;
ap = ” AM”;
} else if(hrNow <= 11) {
ap = ” AM”;
hour = hrNow;
} else if(hrNow == 12) {
ap = ” PM”;
hour = 12;
} else if (hrNow >= 13) {
hour = (hrNow – 12);
ap = ” PM”;
}
if (hrNow >= 13) {
hour = hrNow – 12;
}
if (mnNow <= 9) {
min = “0” + mnNow;
}
else (min = mnNow)
if (scNow <= 9) {
secs = “0” + scNow;
} else {
secs = scNow;
}
time = hour + “:” + min + “:” + secs + ap;
document.form.button.value = time;
self.status = time;
setTimeout(‘clock()’, 1000);
}
function timeInfo() {
milliSince = miNow;
milliNow = miNow – miVisit;
secsVisit = Math.round(milliNow / 1000);
minsVisit = Math.round((milliNow / 1000) / 60);
alert(“There have been ” + milliSince + ” milliseconds since midnight, January 1, 1970.  ”
+ “You have spent ” + milliNow + ” of those milliseconds on this page.  ”
+ “…. About ” + minsVisit + ” minutes, and ”
+ secsVisit + ” seconds.”);
}
document.write(“<form name=\”form\”>”
+ “<input type=button value=\”Click for info!\””
+ ” name=button onClick=\”timeInfo()\”></form>”);
onError = null;
clock();
// End –>
</SCRIPT></body>
</html>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *