کد دسترسی به 5 موتورجستجو معروف

خرید و فروش بیت کوین

با استفاده از اين كد به راحتي در سايت و يا وبلاگ خود ميتوانيد به راحتي از 5 موتور جستجوگر پرقدرت ومشهور استفاده كنيد

step1:copy this code to head

<style type=”text/css”>

/*Eric Meyer’s based CSS tab*/

#tablist{
padding: 3px 0;
margin-left: 0;
margin-bottom: 0;
margin-top: 0.1em;
font: bold 12px Verdana;
}

#tablist li{
list-style: none;
display: inline;
margin: 0;
}

#tablist li a{
text-decoration: none;
padding: 3px 0.5em;
margin-left: 3px;
border: 1px solid #778;
border-bottom: none;
background: white;
}

#tablist li a:link, #tablist li a:visited{
color: navy;
}

#tablist li a:hover{
color: #000000;
background: #C1C1FF;
border-color: #227;
}

#tablist li a.current{
background: lightyellow;
}

</style>

<script type=”text/javascript”>

/***********************************************
* Tabbed Document Viewer script- © Dynamic Drive DHTML code library (www.dynamicdrive.com)
* This notice MUST stay intact for legal use
* Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code
***********************************************/

var selectedtablink=””
var tcischecked=false

function handlelink(aobject){
selectedtablink=aobject.href
tcischecked=(document.tabcontrol && document.tabcontrol.tabcheck.checked)? true : false
if (document.getElementById && !tcischecked){
var tabobj=document.getElementById(“tablist”)
var tabobjlinks=tabobj.getElementsByTagName(“A”)
for (i=0; i<tabobjlinks.length; i++)
tabobjlinks[i].className=””
aobject.className=”current”
document.getElementById(“tabiframe”).src=selectedtablink
return false
}
else
return true
}

function handleview(){
tcischecked=document.tabcontrol.tabcheck.checked
if (document.getElementById && tcischecked){
if (selectedtablink!=””)
window.location=selectedtablink
}
}

</script>

step2:copy this code to body

<ul id=”tablist”>
<li><a class=”current” href=”http://www.google.com/” onClick=”return handlelink(this)”>Google</a></li>
<li><a href=”http://www.yahoo.com/” onClick=”return handlelink(this)”>Yahoo</a></li>
<li><a href=”http://www.msn.com/” onClick=”return handlelink(this)”>MSN</a></li>
<li><a href=”http://www.news.com/” onClick=”return handlelink(this)”>News.com</a></li>
<li><a href=”http://www.dynamicdrive.com/” onClick=”return handlelink(this)”>Dynamic Drive</a></li>
<li><a href=”http://www.Parsitools.ir/” onClick=”return handlelink(this)”>Hacker</a></li>
</ul>
<iframe id=”tabiframe” src=”http://www.google.com” width=”98%” height=”350px”></iframe>

<form name=”tabcontrol” style=”margin-top:0″>
<input name=”tabcheck” type=”checkbox” onClick=”handleview()”> Open tab links in browser window instead.
</form></body>
</html>


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *