کد بارش باران در سایت یا وبلاگ

خرید و فروش بیت کوین

اين كد در سايت يا وبلاگ شما باران را اضافح ميكند ودر سايت و يا وبلاگ شما باران ميبارد

مشاهده نمونه كد

دريافت در ادامه مطلب

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN”>
<!– saved from url=(0044)http://www.hobaab.com/weblog/back/baran.html –>
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content=”text/html; charset=windows-1256″>
<STYLE>.drop {
FONT-SIZE: 40px; FILTER: flipV(), flipH(); WIDTH: 3px; COLOR: blue; POSITION: absolute
}
</STYLE>

<SCRIPT language=javascript>

//Rain/Snow effect- By Craig Blanchette hobaab

//Visit http://www.hobaab.com

snow = false; // false-rain; true-snow
snowsym = ” * ” //These are the symbols for each
rainsym = ” ‘ ” //You can put images here.
howmany = 10 //How many drops/snowflakes?

/**************Do not need to change anything below***********/
if(snow){sym = snowsym; speed=1; angle=10; drops=howmany}
else{sym = rainsym; speed=50; drops=howmany; angle=6}
movex = -speed/angle; movey = speed; count = 0;

function moverain(){
for(move = 0; move < drops; move++){
xx[move]+=movex; yy[move]+=mv[move];
hmm = Math.round(Math.random()*1);
if(xx[move] < 0){xx[move] = maxx+10;}
if(yy[move] > maxy){yy[move] = 10;}
drop[move].left = xx[move] drop[move].top = yy[move]+document.body.scrollTop;
}setTimeout(‘moverain()’,’1′)}

</SCRIPT>

<SCRIPT language=javascript>

if (document.all){
drop = new Array(); xx = new Array(); yy = new Array(); mv = new Array()
ly = “document.all[\'”; st = “\’].style”
for(make = 0; make < drops; make++){
document.write(‘<div id=”drop’+make+'” class=drop>’+sym+'</div>’);
drop[make] = eval(ly+’drop’+make+st);
maxx = document.body.clientWidth-40
maxy = document.body.clientHeight-40
xx[make] = Math.random()*maxx;
yy[make] = -100-Math.random()*maxy;
drop[make].left = xx[make] drop[make].top = yy[make] mv[make] = (Math.random()*5)+speed/4;
drop[make].fontSize = (Math.random()*10)+20;
if(snow){col = ‘white’}else{col = ‘blue’}
drop[make].color = col;
}
window.onload=moverain
}
</SCRIPT>

<META content=”MSHTML 6.00.2600.0″ name=GENERATOR></HEAD>
<BODY></BODY>

<font face=”Tahoma”><a target=”_blank” href=”http://www.parsitools.ir/”><span style=”font-size: 8pt; text-decoration: none”>JavaScript Codes</span></a></font>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *