کد انفجار نشانگر موس

خرید و فروش بیت کوین

اين كد در اطراف نشانگر موس انفجارهايي را نمايش ميدهد كه خيلي زيباست

<STYLE TYPE=”text/css”>
<!–

BODY{
overflow:scroll;
overflow-x:hidden;
}

.s1
{
position  : absolute;
font-size : 10pt;
color     : blue;
visibility: hidden;
}

.s2
{
position  : absolute;
font-size : 18pt;
color     : red;
visibility : hidden;
}

.s3
{
position  : absolute;
font-size : 14pt;
color     : gold;
visibility : hidden;
}

.s4
{
position  : absolute;
font-size : 12pt;
color     : lime;
visibility : hidden;
}

//–>
</STYLE>
<DIV ID=”div1″ CLASS=”s1″>*</DIV>
<DIV ID=”div2″ CLASS=”s2″>*</DIV>
<DIV ID=”div3″ CLASS=”s3″>*</DIV>
<DIV ID=”div4″ CLASS=”s4″>*</DIV>
<font face=”arial, helvetica” size=”-2″><a
Kit</a></font></p>

<SCRIPT LANGUAGE=”javascript” TYPE=”text/javascript”>

var nav = (document.layers);
var tmr = null;
var spd = 50;
var x = 0;
var x_offset = 5;
var y = 0;
var y_offset = 15;

if(nav) document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
document.onmousemove = get_mouse;

function get_mouse(e)
{
x = (nav) ? e.pageX : event.clientX+document.body.scrollLeft;
y = (nav) ? e.pageY : event.clientY+document.body.scrollTop;
x += x_offset;
y += y_offset;
beam(1);
}

function beam(n)
{
if(n<5)
{
if(nav)
{
eval(“document.div”+n+”.top=”+y);
eval(“document.div”+n+”.left=”+x);
eval(“document.div”+n+”.visibility=’visible'”);
}
else
{
eval(“div”+n+”.style.top=”+y);
eval(“div”+n+”.style.left=”+x);
eval(“div”+n+”.style.visibility=’visible'”);
}
n++;
tmr=setTimeout(“beam(“+n+”)”,spd);
}
else
{
clearTimeout(tmr);
fade(4);
}
}

function fade(n)
{
if(n>0)
{
if(nav)eval(“document.div”+n+”.visibility=’hidden'”);
else eval(“div”+n+”.style.visibility=’hidden'”);
n–;
tmr=setTimeout(“fade(“+n+”)”,spd);
}
else clearTimeout(tmr);
}

// –>
</SCRIPT>
</body>
</html>


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *