کد آدمک سخنگو (مرلین ۱ و ۲ )

خرید و فروش بیت کوین

با کدهای زیر میتونید آدمک سخنگو داشته باشین یا همون مرلین رو داشته باشید

دو کد زیر متفاوت هستند زیرا طوری برنامه ریزی شده که حرکاتشون فرق دارد

دو کد را هیچ وقت با هم استفاده نکنید

در قسمتهایی که نوشته جمله شما باید جمله مورد نظرتون رو بنویسید

ديدن در ادامه مطلب

مرلين 1

<OBJECT id=AgentControl style=”LEFT: 0px; WIDTH: 0px; TOP: 0px”
codeBase=../../../../#VERSION=2,0,0,0 height=0 width=0
classid=CLSID<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/4.Gif”>45FD31B-5C6E-11D1-9EC1-00C04FD7081F VIEWASTEXT></OBJECT><A
href=”http://www.mashhadteam.com/”></A><!– Speech and Agent Files Respectively. There numerous languages available for D/L.–>
</a><!– Speech and Agent Files Respectively. There numerous languages available for D/L.–><SCRIPT LANGUAGE=”VBScript”>
Dim Merlin
Dim LoadChar
Dim CharLink
Dim arrSpeech (5)
Dim arrHref (3)
arrHref (1) = “agentB.htm”
arrHref (2) = “agentB.htm”
arrHref (3) = “agentB.htm” ‘You need to adjust the URL’s in order to work.

function strSpeech(intval)
Set CharLink = Merlin.Speak (arrSpeech (intval))
‘newPage = arrHref (intval)
end function
Sub AgentControl_RequestComplete(ByVal Request)
‘If Request = CharLink Then
‘ document.location.href = newPage
‘End If
End Sub

Public Sub Window_OnLoad()
‘Set LoadChar = AgentControl.Characters.Load (“Merlin”, _
‘ “C:\Windows\msagent\chars\merlin.acs”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”> ‘Change to proper root depending on OS.

Set LoadChar = AgentControl.Characters.Load (“Merlin”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>

On Error Resume Next
Set Merlin = AgentControl.Characters (“Merlin”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>
Merlin.Show
Merlin.Speak (“jomleye shoma”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>
Merlin.MoveTo 100,500
Merlin.GestureRight
Merlin.Speak (“jomleye shoma”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>
Merlin.MoveTo 500,10
Merlin.Speak (“jomleye shoma”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>
Merlin.MoveTo 200,10
Merlin.Speak (“jomleye shoma”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>
Merlin.MoveTo 300,300
Merlin.Speak (“jomleye shoma”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>
Merlin.MoveTo 200,450
Merlin.Speak (“adrese maile shoma”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>
Merlin.MoveTo 500,10
Merlin.Speak (“adrese webloge shoma”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>

End Sub
Sub AgentControl_DragStart (ByVal ID, ByVal Button, ByVal Shift,ByVal x, ByVal y)
Merlin.Play (“Alert”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>
Merlin.Speak (“\Pau=800\\vol=65535\darde eshgh \hamishe \mara\shekast dad “<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>
End Sub
Sub AgentControl_DragCOmplete (ByVal ID, ByVal Button, ByVal Shift,ByVal x, ByVal y)
Merlin.Play (“RestPose”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>
End Sub
</SCRIPT></div>
</head>
</body>
</span></span>
</html>

مرلين 2

.

<OBJECT id=wolfi classid=CLSID<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/4.Gif”>45FD31B-5C6E-11D1-9EC1-00C04FD7081F>></OBJECT>
<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>
function LoadLocalAgent(CharID, CharACS) {
LoadReq = wolfi.Characters.Load(CharID, CharACS);
return(true);
}
var MerlinID;
var MerlinACS;
wolfi.Connected = true;
MerlinLoaded = LoadLocalAgent(MerlinID, MerlinACS);
Merlin = wolfi.Characters.Character(MerlinID);
Merlin.Show();
Merlin.Play(“Surprised”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“GetAttention”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“GetAttention”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Blink”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.speak(” jomleye shoma “<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.speak(” jomleye shoma”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Blink”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>; Merlin.Play(“Confused”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Blink”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>; Merlin.Play(“Confused”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Surprised”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(‘Gesturedown’);
Merlin.speak(” jomleye shoma”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;

Merlin.speak(” jomleye shoma “<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(‘Gestureleft’);
Merlin.speak(” jomleye shoma “<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.speak(” jomleye shoma “<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.speak(” jomleye shoma “<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.speak(” jomleye shoma “<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;

Merlin.speak(“e-mail shoma”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(‘Gestureright’);
Merlin.speak(” jomleye shoma “<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;

Merlin.Play(“Blink”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.speak(” Good bye “<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Write”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Read”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Process”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Search”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Idle1_1″<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Acknowledge”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Alert”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Blink”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Confused”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Decline”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“DontRecognize”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Hearing_2″<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Hearing_3″<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Hearing_4″<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Pleased”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Sad”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Surprised”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Uncertain”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“GetAttention”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“DoMagic1″<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“DoMagic2″<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“StartListening”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“StoptListening”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Congratulate”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Think”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“LookDown”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“LookDownBlink”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“LookDownReturn”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“LookUp”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“LookUpBlink”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“LookUpReturn”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“LookRight”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“LookRightBlink”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“LookRightReturn”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“LookLeft”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“LookLeftBlink”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“LookLeftReturn”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Congratulate”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Congratulate_2″<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Idle2_1″<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Idle2_2″<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“greet”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“surprised”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“announce”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Read”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Explain”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“GestureRight”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Wave”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“GestureLeft”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Pleased”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Blink”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“GestureDown”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“Gestureup”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“GestureDown”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Play(“processing”<img border=”0″ src=”Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif”>;
Merlin.Hide();
</SCRIPT>

</HTML>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *